Polityka prywatności

Polityka prywatności 

Oświadczenie o ochronie danych:

Dziękujemy za zainteresowanie się naszym sklepem internetowym i doceniamy Państwa zainteresowanie naszą stroną internetową www.sklepkukuvings.pl. Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych za pośrednictwem tej witryny jest Firma Handlowej Jurexis z siedzibą w Krapkowicach (47-300), przy ul. Mieszka I 3, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7551682619. Szczegóły dotyczące postępowania z twoimi danymi opisano w oświadczeniu o ochronie danych poniżej.

Niniejsze oświadczenie określa podstawy prawne przetwarzania  oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych, a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych. Wykorzystujemy podane dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania Firmie Handlowej Jurexis.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Firma Handlowa Jurexis przetwarza dane osobowe w celach realizacji umowy sprzedaży (przyjęcie zamówienia, wystawienie dokumentu sprzedaży, dostawa towaru, rozliczenia podatkowe) oraz w celach marketingowych, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

 

Operacje przetwarzania

Zbieranie danych osobowych

Firma Handlowa Jurexis przetwarza dane osobowe kontaktów biznesowych (obecnych i potencjalnych klientów Firmy Handlowej Jurexis oraz/lub osób fizycznych z nimi związanych) na nośnikach elektronicznych i papierowych. Zbieranie danych osobowych kontaktów i ich wprowadzanie do systemu komputerowego inicjuje właściciel lub pracownik Firmy Handlowej Jurexis. Dane osobowe obejmują imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres wskazany przez osobę zamawiającą w celu realizacji zamówienia i dostawy.

Ponadto, Firma Handlowa Jurexis może zbierać i przetwarzać dane pochodzące z systemu poczty elektronicznej Firmy Handlowej Jurexis (imię i nazwisko zamawiającego, imię i nazwisko odbiorcy, datę i godzinę) i kalendarza (nazwa/imię i nazwisko organizatora targów, imiona i nazwiska uczestników, dzień i godzinę wydarzenia) dotyczące interakcji pomiędzy pracownikami Firmy Handlowej Jurexis i osobami kontaktowymi lub osobami trzecimi.

 

Wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe kontaktów biznesowych mogą być ujawnione partnerom handlowym Firmy Handlowej Jurexis i wykorzystywane przez nich w celu zaoferowania i sprzedaży produktów Firmy Handlowej Jurexis.

Dane osobowe mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 • Rozwój działalności i usług Firmy Handlowej Jurexis
 • Przedstawianie informacji o Firmie Handlowej Jurexis i zakresu naszych usług
 • Udostępnianie danych osobowych pracownikom i partnerom handlowym Firmy Handlowej Jurexis w celu świadczenia i oferowania nowych usług
 • Identyfikowanie klientów o podobnych potrzebach
 • Analizy dotyczące np. trendów rynkowych, map relacji lub możliwości sprzedażowych.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych naszych kontaktów biznesowych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub zgody, w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwrócono się do osoby, której dane dotyczą. Nasz prawnie uzasadniony interes administratora danych wiąże się z marketingiem bezpośrednim naszych usług lub przekazywaniem informacji, którymi naszym zdaniem zainteresowani będą odbiorcy.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych.

Nasz prawnie uzasadniony interes administratora danych nie przeważa automatycznie nad prawami osób, których dane dotyczą – nie przetwarzamy danych osobowych w przypadku, gdy wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważa nad naszymi interesami (chyba że posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

 

Przechowywanie danych

Dane osobowe będą przechowywane w naszym systemie przez okres konieczny dla określonych powyżej celów (np. przez czas trwania naszych relacji z klientem lub potencjalnym klientem, bądź przez okres, który wymaga udokumentowania tych relacji).

 

Kiedy i w jaki sposób przekazujemy dane osobowe stronom trzecim oraz miejsca przetwarzania

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy. W takim przypadku, w umowie przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

Przechowywane przez nas dane osobowe mogą być przekazywane:

 • Naszym partnerom handlowym z którymi współpracujemy,
 • Firmie kurierskiej,
 • Księgowym, biegłym rewidentom, prawnikom i innym doradcom profesjonalnym,
 • Dostawcom technologii informacyjnej, oprogramowania opartego na chmurze (ang. Cloud Based Software) a także podmiotom świadczącym usługi zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych.
 • Organizacjom zewnętrznym, które w inny sposób udzielają nam pomocy przy dostarczaniu towarów czy informacji lub świadczeniu usług (Blue Media S.A., Przelewy24 – PayPro S.A.).
 • Organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym i innym władzom rządowym lub osobom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).
 • Nasza firma współpracuje z partnerem biznesowym spoza Unii Europejskiej, jednakże nie przekazujemy żadnych danych osobowych temu podmiotowi.

 

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych jest Firma Handlowej Jurexis z siedzibą w Krapkowicach (47-300), przy ul. Mieszka I 3, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7551682619. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego dokumentu oraz sposobu i celów przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem:

Firma Handlowa Jurexis

ul. Mieszka I 3

47-300 Krapkowice

NIP: 7551682619

tel. 505 178 155

e-mail: info@sklepkuvings.pl

 

Prawa osób fizycznych i sposób ich realizacji

Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie maila na adres: info@sklepkuvings.pl.

 

Zmiana danych osobowych

Aktualizacji przekazanych nam danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie maila na adres info@sklepkuvings.pl lub – w odpowiednich przypadkach – skontaktowanie się z nami za pośrednictwem odpowiedniej strony rejestracji lub zmianę danych osobowych przechowywanych w odpowiednich aplikacjach, w których dokonano rejestracji.

W przypadku, gdy jest to praktycznie możliwe, po powiadomieniu nas, że jakiekolwiek przetwarzane przez nas dane osobowe są już nieaktualne, poprawimy je na podstawie zaktualizowanych informacji.

 

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o przesłanie do nas maila na adres: info@sklepkuvings.pl lub aby nie otrzymywać dalej informacji marketingowych, należy kliknąć w link rezygnacji w odpowiednim przesłanym przez nas mailu.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem.

W takim przypadku, nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczymy przetwarzanie, o ile jesteśmy w stanie wykazać prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.

 

Inne prawa osób, których dane dotyczą

Niniejszy dokument ma za zadanie przekazywać informacje, jakie dane osobowe zbieramy i jak są one wykorzystywane. Obok prawa dostępu, zmiany i ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania wskazanego powyżej, osoby fizyczne mają inne prawa dotyczące przechowywanych przez nas danych osobowych, takie jak prawo żądania usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych.

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres: info@sklepkuvings.pl.

 

Skargi

Mamy nadzieję, że nie będzie takiej konieczności, lecz w przypadku chęci wniesienia skargi w sprawie wykorzystywania przez nas danych osobowych, należy przesłać maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: info@sklepkuvings.pl. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Osoby fizyczne mają również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat praw osób oraz sposobu wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, można uzyskać w www.giodo.gov.pl.

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu


Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - w ramach analizy i oceny interesów - przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu - ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl