Regulamin

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklepkuvings.pl prowadzony jest przez firmę "Firma Handlowa JUREXIS Krzysztof Jurecki" z siedzibą w Krapkowicach przy ulicy Mieszka I 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 755-16-82-619, REGON 532467105. 

Adres e-mail info@sklepkuvings.pl, nr telefonu +48 505 178 155

Adres salonu wystawowego:

ul. Basztowa 8 lok. 8

47-300 Krapkowice

Adres magazynu:

ul. Mieszka I 3

47-300 Krapkowice

oraz 

ul. Białostocka 50

16-100 Wasilków

 

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.sklepkuvings.pl są przetwarzane przez firmę "Firma Handlowa JUREXIS Krzysztof Jurecki " z siedzibą w Krapkowicach przy ulicy Mieszka I 3. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy.
 2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Ceny

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.sklepkuvings.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

Zamówienia

 1. Sklep internetowy www.sklepkuvings.pl umożliwia Klientom składanie zamówienia 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep www.sklepkuvings.pl należy dokonać wyboru towaru, podać niezbędne dane wymagane przez Sprzedawcę wraz z numerem telefonu kontaktowego podczas procesu składania zamówienia oraz ostatecznie złożyć zamówienie podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane klientowi informacje.
 3. Warunkiem złożenia skutecznego zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez klienta regulaminu.
 4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towarów, w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną sprzedawcy przez klienta.
 5. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 6. Wraz z otrzymaniem przez klienta potwierdzenia,  o którym mowa w ust. 5 powyżej dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.sklepkuvings.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika DPD Polska. Istnieje możliwość odbioru osobistego w sklepie firmowym firmy "Krzysztof Jurecki Firma Handlowa Jurexis" przy ul. Basztowa 8 lok. 8.
 2. Wysyłka Towaru następuje w przypadku płatności z góry ( Shoper on-line, Przelewy24 – PayPro S.A., bezpośredni przelew na konto) niezwłocznie po uznaniu rachunku Sprzedawcy, a w przypadku wyboru opcji za pobraniem – niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
 3. Na czas otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) i czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 4. Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz faktura VAT albo paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić fakt w celu uzupełnienia braków.
 5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, firma "Krzysztof Jurecki Firma Handlowa Jurexis", zaleca sporządzić protokół szkodowy.

Sposoby płatności

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

 1. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
  1. Za pośrednictwem serwisu Shoper on-line - rozliczenia transakcji e-przelewem. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.;
  2. Za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – PayPro S.A. - rozliczenia transakcji e-przelewem. Podmiotem świadczącym obsługę płatności Przelewy24 – PayPro S.A. w zakresie płatności e-przelewem jest Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań;
  3. Za pomocą kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.;
  4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  5. W momencie odbioru towaru: 
   • Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu firmy "Krzysztof Jurecki Firma Handlowa Jurexis"
   • Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.Przed wydaniem towaru klientowi: Przelew na rachunek bankowy firmy "Krzysztof Jurecki Firma Handlowa Jurexis" tj. PL 79 1050 1487 1000 0022 8498 5443;
 2. Firma "Krzysztof Jurecki Firma Handlowa Jurexis" może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności (np. zakup ratalny). W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez firmę "Krzysztof Jurecki Firma Handlowa Jurexis" jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania  przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączenie do przesyłki ze zwracanym towarem.
 2. W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie numeru dokumentu 
  zakupu. Brak numeru dokumentu zakupu nie stanowi przeszkody w zwrocie towaru
 3. Towar, w stosunku do którego Kupujący odstąpił od umowy zgodnie z §3 musi być zwrócony Sprzedawcy w stanie niezmienionym, czyli takim jakim znajdował się w chwili jego otrzymania od Sprzedawcy, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.
 4. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
 5. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.

Reklamacje

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad fizycznych i prawnych i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

2. Jeżeli po przejściu własności Towaru na Kupującego stwierdzi on, że Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady:

 1. za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego, znajdującego się pod poniżej podanym linkiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

  https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216

 2. w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub poprzez e-mail na adres: info@sklepkuvings.pl;

3. Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi wynosi 2 lata od wydania rzeczy.

4. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę oraz przedstawić dowód zakupu Towaru w Sklepie Internetowym. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na piśmie lub Trwałym Nośniku.

5. Kroki jakie musi podjąć Kupujący celem złożenia reklamacji, w tym sposób doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru wskazane są na poszczególnych etapach w formularzu reklamacyjnym. W przypadku skorzystania przez Kupującego z innego sposobu złożenia reklamacji niż za pośrednictwem formularza reklamacyjnego - Sprzedawca poinformuje Kupującego o dalszych krokach postępowania reklamacyjnego w sposób odpowiadający sposobowi złożonej reklamacji.

6. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.

7. Sprzedający zweryfikuje czy reklamacja złożona przez osobę osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym ma dla tej osoby charakter niezawodowy. Weryfikacja odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

8. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych od niego niezależnych.
 3. Firma "Firma Handlowa JUREXIS Krzysztof Jurecki " ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 4. Regulamin Sklepu Internetowego www.sklepkuvings.pl nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 5. Dostawa produktów możliwa jest tylko na terenie Polski, w terminie określonym w danej Ofercie i następuje na adres wskazany przez kupującego.
 6. Na wpłatę w związku z zakupionym produktem czekamy 7 dni. W tym czasie możesz wybrać kolejne produkty z naszej oferty i zapłacić za nie w ramach jednej płatności.
 7. Faktury za zakupiony produkt są przesyłane w formie elektronicznej. W związku z tym, akceptacja naszej Oferty stanowi jednocześnie Twoją zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
 8. Nabywcy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich". Kupujący będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr, podając nasz adres: info@sklepkuvings.pl.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl